de brug tussen burger en politiek

Bruisende dorpskernen, Gemeenteraad

“Veel bla bla, geen boem boem”

h-EERLIJK ZOERSEL informeerde op de gemeenteraad van 22 januari naar de visie van het bestuur over de plannen van de dorpszaal in de pastorijtuin. In de beleidsintenties was er immers te lezen dat de nieuwe ploeg werk zou maken van een dorpszaal in Halle, maar er werd niets gezegd over de locatie.

Volgens fractieleider Tom Sleeuwaert waren er de afgelopen weken nochtans heel wat belangrijke feiten bijgekomen die een fundamentele bijsturing van het project vragen:

  • Zo zijn er meer dan 400 bezwaren ingediend waarvan een aantal sterk uit de kluiten gewassen bezwaarschriften. Olivier Rul, nu schepen voor Open VLD, had hierover op de gemeenteraad van november 2018 gezegd dat het nieuwe bestuur daar rekening mee moest houden en dat niet naast zich neer kon leggen.
  • Ondertussen is het dossier ook op de Gecoro van december geweest. Burgemeester Liesbeth Verstreken was op de vergadering van deze adviesraad aanwezig vanuit het bestuur als waarnemer. Op de Gecoro werd er bijna een uur lang over gesproken. In al die tijd werd geen enkel positief punt over het dossier of het project in de pastorijtuin gezegd door de raadsleden.
  • In de beleidsintenties lezen we dat het nieuwe bestuur de Gecoro breder wil consulteren dan wettelijk voorzien. We nemen dan ook aan dat deze nieuwe ploeg het advies van de Gecoro ter harte zal nemen en het volledige plan zal herzien.
  • Verder lezen we ook in de beleidsintenties dat de nieuwe coalitie wil inzetten op ‘groene ontmoetingsplaatsen in de dorpskernen’ en ‘verhardingen in de woongebieden waar mogelijk wil vervangen door groen aanplantingen’.

Tom Sleeuwaert kwam dan ook tot de vraag of de nieuwe ploeg rekening zou  houden met de zondvloed aan bezwaren en de negatieve beoordeling door de Gecoro en welke vervolgstappen het bestuur in dit dossier ziet.

De burgemeester liet in eerste instantie niet in haar kaarten kijken en zei dat er binnen de wettelijke termijn gereageerd zou worden op de bezwaren en dat er rekening mee gehouden zou worden.

Toen het punt later opnieuw aan bod kwam na een tussenkomst van Vlaams Belang antwoordde schepen Danny Van de Velde dat de zaal ook voor deze nieuwe ploeg in de pastorijtuin moet komen. Toch een andere boodschap dan die van de burgemeester aan het begin van de vergadering …

Tom Sleeuwaert reageerde hierop dat het bestuur consequent moet zijn: “Ik lees veel goede intenties in de beleidsnota, maar wanneer ze in de praktijk gezet moeten worden, gebeurt het omgekeerde. Veel ‘bla bla’, geen ‘boem, boem’, zeg maar. Je kunt niet pleiten voor groene ontmoetingsplekken in de dorpskernen, en dan het enige openbaar groene rustpunt in de kern opgeven voor een bouwproject dat ziek is en met de dag zieker wordt. Jullie willen de Gecoro meer betrekken volgens de beleidsintenties, maar leggen de fundamentele bezwaren van deze adviesraad naast jullie neer. De raadsleden van de Gecoro hebben immers zware kritiek geuit op de plannen: over de locatie, de architectuur, het opgeven van een groen rustpunt, het gebrek aan (fiets)parkeerplaatsen, het ontbreken van een toekomstvisie, het ontbreken van een laad- en loszone, enz. Hoe weet ik dit allemaal? Wel, er is een audio-opname gemaakt van deze vergadering van de Gecoro. Wie ze volledig wil hebben, stuurt me maar een mailtje, dan bezorg ik jullie de link naar de opname. Ik heb echter ook een neerslag op papier gemaakt.”

Om zijn woorden kracht bij te zetten, deelden Jos Vekemans en Charlotte Vercruyssen daarop een woordelijk uitgetypt verslag uit van de Gecoro aan alle raadsleden en het publiek (zie tekst onderaan dit bericht).

Hierin staat te lezen welke fundamentele bezwaren en vragen de adviesraad heeft bij het project. Het is een letterlijke transcriptie die gemaakt werd op basis van de audio-opname van de Gecoro.

“De honderden bezwaren en de negatieve beoordeling door de Gecoro vragen om een grondige aanpassing van de plannen en een zaal op een andere locatie. We verwachten dan ook dat jullie, conform jullie eigen beleidsintenties, hier gevolg aan zullen geven. Wij zullen ons vanuit h-EERLIJK ZOERSEL blijven verzetten tegen de plannen om een groen rustpunt op te geven voor een dure zaal die niet voldoet, omdat er verschillende goedkopere alternatieven zijn die het in deze budgettair krappe tijden sowieso al verdienen om onderzocht te worden.”

Hieronder volgt de letterlijk uitgeschreven versie van de synthese van de Gecoro van december 2018:

“(42.50) Voorzitter: Laten we even synthetiseren

We stellen vast dat we deze discussie vooral gericht hebben op het overzicht van de bezwaren, maar dat we eigenlijk niet vertrokken zijn van de oefening van de vergelijking tussen de verschillende mogelijke sites en wat dan de absolute meerwaarde is van de keuze die men nu gemaakt heeft. Dat is een eerste beperking, vind ik, van deze discussie.

Tweede aspect is: het is toch wel een uniek dorpsgezicht: de kerk en de pastorij in één tuin, wat inderdaad weinig voorkomt. Dat zal men kunnen aantonen, dat zal wel zo zijn. Daar moeten we wel zuinig op zijn.

Het is een site die in een verdichtende omgeving ligt dat naar ons advies een rustpunt betekent. Men kan zelfs dan daarbij ook in de toekomst denken of er inderdaad niet naar een herwaardering van de zone tussen de pastorijtuin en het dorpsplein moet gewerkt worden. Dat klopt, er is nu zo’n reeks hangars die daar staan. Dat is ook niet toekomstgericht.

Misschien dat er ook mag gezegd worden, op langere termijn denkend: ‘wat gaat er met het kerkgebouw gebeuren?’ Dit is, denk ik, een toekomstvisie proberen uit te werken.

Dan is er natuurlijk de discussie rond het gebouw zelf.  Kan dat gebouw, als het daar komt, een meerwaarde bieden voor het bestaande monument. Is de architectuur die wij gezien hebben – wat zeer rudimentair was wat we gezien hebben – heeft men daar echt het beste van zichzelf gegeven om die oefening te maken? De miskleun van het oude gemeentehuis van Halle waar er ooit zo’n bibliotheek is tegen gezet in een toen modieuze gril. Dat staat daar eigenlijk al tientallen jaren. Dat was toen blijkbaar goed. Wordt deze fout opnieuw gemaakt of gaan we wijzer zijn?

Het is inderdaad mogelijk om onroerend erfgoed – ik ga er toch vanuit dat het blijft bestaan als het een bestemming heeft – misschien kan de oefening zijn dat de huidige pastorij een toekomstgerichte bestemming heeft als daar een bijkomende functie wordt gegeven, maar is die oefening ook heel zorgvuldig gemaakt? Ook naar de kwaliteit van dat eventuele nieuwe gebouw dat daar zou komen.

En dan heb je natuurlijk de hele mobiliteitsdiscussie, die ook uit de bezwaren komt en waar we, denk ik toch, mot in het centrum van Halle waar al niet een overdaad aan parkeergelegenheid is, op enkele kleine stukken na aan het dorpsplein, voor de kerk en voor het kerkhof. En voor de rest sta je wel voor iemands deur.

In Schilde – dat voorbeeld kan ik misschien beter niet meer uitspreken want dan komt er weer een nieuwe discussie – heeft men parkeerterreinen, al dan niet verhard, naast het gebouw gezet. Hier zal men nog een stuk van de tuin – dat moeten we ook meenemen – als dat dan dat gebouw daar komt, zal natuurlijk ook een stuk van die restruimte nog opgegeven moeten worden voor bijkomende parkeergelegenheid in de Vogelzang.

Plus het argument van ‘hoe zit het met toeleveringen?’. Je kunt al discussiëren of het over grote decorstukken gaat of niet? Waarschijnlijk niet, voor amateurtoneel en dergelijke. Maar toch zal er geregeld moeten toelevering zijn met lichte vrachtwagens of wat dan ook.

Tussenkomst raadslid: ik wil ook nog iets stellen over verharding. Men moet toch wel weten welke verharding er gaat komen. Ik denk dat als je zo’n zaal hebt in zo’n prachtige tuin, ga je die dan gewoon laten als tuin of ga je in de tuin werkelijk terrassen voorzien? Zogezegd ‘waterdoorlatend’.

(korte onduidelijke reactie)

Vervolg tussenkomst raadslid: Ja, maar het is ‘gesaucissoneerd’. (…) Ik ken nog zo’n dossier waar men alleen maar eerst een omgevingsvergunning gegeven heeft en nadien de aanleg, dat is het gebouw dat we allemaal kennen aan de Kleine Tunnel in Antwerpen naast de kerk (…) Daar heeft men ook de twee opgesplitst. Dat was juist de kritiek.

Voorzitter: Ik denk dat iedereen hier vermoedelijk die opinie deelt dat we eigenlijk hier toch wel vragen hebben rond het inplanten van een vrij hoog dynamische infrastructuur waar tot – we gaan hier nu geen cijfers op plakken – toch enkele honderden mensen bij mekaar komen, die – inderdaad, je kunt zeggen ‘het is toekomstgericht – die gaan allemaal met de fiets komen,  maar dat is natuurlijk niet de realiteit van vandaag. Daar stellen wij grote vragen bij.

Tussenkomst raadslid: die moet je ook stallen, die fietsen!

Voorzitter: Die moet je ook stallen. Ok, ik denk dat ik daarmee zowat …

Tussenkomst raadslid: Eigenlijk is er nog één element en dat is hetgeen dat eigenlijk in het algemene plan ook aangekaart wordt, dat is dat men groen wil brengen tot in het centrum. Het groen in het centrum is eigenlijk het meest waardevolle. En daar wordt een serieus stuk van afgepakt. Dat weet je zo: bij het bouwen van dat gebouw verdwijnt er het een en het ander. Er worden nog terrassen of zo rond gezet. Er gaat niet veel van die tuin overblijven, of van dat groen.

Voorzitter: Dat is een rustpunt, en dan kun je daaraan toevoegen dat het om een groenelement gaat dat steeds belangrijker wordt in een verdichtende bouwzone.

Ik denk dat we daarmee zowat het hebben gehad. Sam, is dat tot een afgerond geheel te brengen?

Vraag vanuit de raad: wat gaat er nu gebeuren met onze input?

Voorzitter: wel dat is een goede vraag. Wat gaat er gebeuren met ons advies?

Jan Koninck: het verslag zal worden overgemaakt aan het schepencollege.”

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.